Logo

Volejte !

+420 733 174 820

Zde uvedený přehled dokladů (podkladů) potřebných k vypracování ocenění je pouze orientační a pro různé druhy ocenění se liší. Potřebné doklady předem konzultujte se znalcem.

Je zcela běžně, že některé z dokladů mohou chybět.

  • výpis z katastru nemovitostí - list vlastnictví (obvykle ne starší než 3 měsíce)
  • snímek (kopie) katastrální mapy v souladu se stavem v KN
  • kolaudační rozhodnutí na všechny oceňované stavby (hlavní stavby, vedlejší stavby, venkovní úpravy, inženýrské stavby apod.)
  • projektovou dokumentaci oceňovaných staveb
  • soupis realizovaných zásadních stavebních úprav a změn na oceňované nemovitosti v uplynulém období s uvedením data jejich provedení
  • informace o skutečném účelu užití oceňovaných staveb a bytů - pokud je odlišný od stavu uvedeném v kolaudačním rozhodnutí
  • doklady omezující vlastnická práva - smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavního práva apod. včetně podrobného vymezení jejich rozsahu
  • doklady o nabytí vlastnictví (kupní smlouvy, v případě b.j. prohlášení vlastníka dle §5 zákona č.72/1994 Sb.
  • u staveb oceňovaných výnosovým způsobem nutno navíc doložit údaje o výši ročního nájemného (z nájemních smluv nebo jiných dokladů o placení nájemného, nejsou-li k dispozici budou stanoveny ve výši obvyklého nájemného), o velikosti pronajaté plochy, o ročním nájemném z pozemků (je-li jiného vlastníka), náklady na správu podle účetní evidence, roční částku daně z nemovitosti (není-li stavba od daně osvobozena), roční částku zaplaceného pojistného