Logo

Volejte !

+420 733 174 820

Daň darovací, kterou upravuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, je velmi podobná dani dědické, neboť se zde jedná také o zdanění bezúplatného nabytí majetku. Rozdíl je pouze v realizaci převodu majetku, a to u daně darovací mezi živými, zatímco u daně dědické se jedná o přechod majetku v důsledku smrti. Daň darovací by měla být zábranou proti možnosti obejití daně dědické.

  • Poplatník daně


Poplatníkem se u této daně stává nabyvatel majetku. V případě, že se majetek daruje do ciziny, pak se poplatníkem stává vždy dárce a ne obdarovaný. Poplatníkem může být fyzická, ale i právnická osoba.

  • Předmět daně


Základním vymezením předmětu daně je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu. Majetek je zde chápán nejenom jako movitý majetek, ale i jako nemovitost a jiný majetkový prospěch (získání určitého majetkového prospěchu či zvýhodnění bez poskytnutí protihodnoty nebo protiplnění). Daň je vybírána i z nabytého majetku darovaného z ciziny do České republiky.
Naopak za předmět daně se nepovažuje například plnění nebo bezúplatné převody majetku na základě povinnosti stanovené právním předpisem; důchody vyplácené na základě smlouvy o důchodu, dotace, příspěvky a podpory ze státního rozpočtu, z rozpočtu územních samosprávných celků, státních fondů nebo jiných peněžních fondů státu nebo územních samosprávných celků, prostředky poskytnuté pojišťovnami na zábranná opatření a prevenci, prostředky poskytované z rozpočtu Evropské unie nebo z Národního fondu a další, dle ustanovení § 6 zákona.

  • Základ daně


Ve chvíli, kdy dojde k bezúplatnému nabytí majetku na základě právního úkonu, které je předmětem darovací daně, vzniká poplatníkovi daňová povinnost. Základem daně darovací je cena majetku, který je předmětem této daně, snížená nejenom o prokázané dluhy a cenu jiných povinností, které se váží k předmětu daně, ale i cenu majetku od daně osvobozeného a clo spolu s daní placené při dovozu v případě, že se jedná o movité věci darované nebo dovezené z ciziny. Celé znění naleznete v § 7 zákona.
Cenou, z které se vychází při stanovování základu daně, je cena zjištěná dle zvláštního předpisu ke dni nabytí majetku. Tímto předpisem se myslí zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. V případě, že je předmětem daně jiný majetkový prospěch, jehož obsahem je opětující se plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než pět let, je touto cenou pětinásobek ceny ročního plnění.
Jiný způsob zdaňování má také nabytí movitého majetku darováním od téže osoby týmž nabyvatelem v průběhu dvou po sobě jdoucích kalendářních roků. Zde se cena majetku sčítá a teprve výsledek se stává základem daně. Jestliže již došlo k vyměření daně darovací z nabytí majetku v tomto období, započítá se na daň vyměřenou při opakovaném nabytí majetku. V případě, že dojde ke zdanění v prvním a druhém roce, případně jen v roce druhém, dojde k ukončení dvouletého cyklu.

Základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.

  • Podání daňového přiznání


Daňové přiznání se podává do 30 dnů ode dne, v němž došlo k bezúplatnému nabytí movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu nebo byl poskytnut movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch do ciziny, případně byla-li daňovému subjektu doručena smlouva o bezůplatném převodu vlastnictví k nemovitosti s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí  nebo nabyla-li účinnosti  smouva o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí. Na základě daňového přiznánía podle výsledku vyměřovacího řízení správce daní vypočte a vyměří daň platebním výměrem. Daň je poplatník povinen zaplatit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu byl doručen platební výměr o vyměření daně. Více o platbě daní najdete v sekci Daňový kalendář.

  • Osvobození od daně


Od daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině.
Pro osoby ve třetí skupině platí sazby viz. níže.

Osvobození se vztahuje i na movitou věc určenou k osobní potřebě u fyzické osoby, která nebyla po dobu jednoho roku před nabytím součástí obchodního majetku dárce a její cena nepřevyšuje u osob III. skupiny 20.000 Kč.

  • Rozdělení osob do skupin I. až III.


Pro výpočet daně z převodu nemovitostí jsou osoby roztříděny do tří skupin. Rozdělení vychází ze vztahu poplatníka k převodci.

SkupinaOsoby patřící do skupiny
I. příbuzní v řadě přímé a manželé
II. příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety); manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s dárcem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na dárce.
III. ostatní právnické a fyzické osoby


Třetí skupina (III) :

Základ daně (Kč)Výše daně
oddo
0 1 000 000 7%
1 000 000 2 000 000 70.000Kč a 9% ze základu přesahujícího 1 mil. Kč
2 000 000 5 000 000 160 000Kč a 12% ze základu přesahujícího 2 mil. Kč
5 000 000 7 000 000 520 000Kč a 15% ze základu přesahujícího 5 mil. Kč
7 000 0000 10 000 000 820 000Kč a 18% ze základu přesahujícího 7 mil. Kč
10 000 000 20 000 000 1 360 000Kč a 21% ze základu přesahujícího 10 mil. Kč
20 000 000 30 000 000 3 460 000Kč a 25% ze základu přesahujícího 20 mil. Kč
30 000 000 40 000 000 5 960 000Kč a 30% ze základu přesahujícího 30 mil. Kč
40 000 000 50 000 000 8 960 000Kč a 35% ze základu přesahujícího 40 mil. Kč
50 000 000 a více 12 460 000Kč a 40% ze základu přesahujícího 50 mil. Kč


Daň se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Daň se neplatí v případě, kdy činní méně než 100Kč.